Mesto Lipany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Mesto Lipany zverejňuje zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. 25/2020/III/2 zo dňa 26.11.2020 - zámer prevodu pozemkov podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona...

Mesto Lipany zverejňuje zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. 25/2020/III/2 zo dňa 26.11.2020 - zámer prevodu pozemkov podľa § 9a ods.8 písm. e/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre SAD, a.s., Prešov, Košická 2 za 1,00 EUR. Predmetom prevodu sú pozemky v k.ú. Lipany, reg. C kN, p.č. 769/8 - zast. plocha o výmere 1623 m2 a p.č. 769/9 - zast. plocha o výmere 504 m2.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že v rokoch 2012 - 2014 bola zrealizovaná rekonštrukcia autobusovej stanice na základe zmluvy o združení a uvedený záväzok mesta o prevode pozemkov v zmysle GP č. 311/2014 vyplýva z tejto zmluvy.